MONTEREY 1座 16樓 B室
$1800萬 -17%

實用: 789呎 @$22814

 • 土地註冊處

29/05/2024

MONTEREY 6A座 3樓 F室
$780萬 +31%

實用: 492呎 @$15854

 • 土地註冊處

16/05/2024

MONTEREY 5座 11樓 G室
$663萬

實用: 366呎 @$18115

 • 土地註冊處

26/04/2024

MONTEREY 2A座 16樓 B室
$2255萬 -29%

實用: 1123呎 @$20080

 • 土地註冊處

12/04/2024

MONTEREY 6B座 8樓 E室
$635萬 +33%

實用: 366呎 @$17350

 • 土地註冊處

12/04/2024

MONTEREY 9A座 6樓 B室
$1950萬 -19%

實用: 1077呎 @$18106

 • 土地註冊處

12/04/2024

MONTEREY 7B座 8樓 D室
$850萬 +38%

實用: 522呎 @$16284

 • 土地註冊處

26/03/2024

MONTEREY 3座 18樓 D室
$1332萬 +6%

實用: 759呎 @$17549

 • 土地註冊處

11/03/2024

MONTEREY 5座 7樓 H室
$618萬 -19%

實用: 370呎 @$16703

 • 土地註冊處

27/02/2024

MONTEREY 6A座 2樓 C室
$600萬 -14%

實用: 343呎 @$17493

 • 土地註冊處

22/02/2024

MONTEREY 9B座 3樓 B室
$1064.5萬

實用: 531呎 @$20047

 • 土地註冊處
 • 一手成交

21/02/2024

MONTEREY 8座 6樓 D室
$615萬 -23%

實用: 385呎 @$15974

 • 土地註冊處

02/02/2024

MONTEREY 3座 2樓 F室
$1200萬 -32%

實用: 724呎 @$16575

 • 土地註冊處

01/02/2024

MONTEREY 2B座 11樓 D室
$935萬

實用: 562呎 @$16637

 • 土地註冊處

17/01/2024

MONTEREY 7A座 9樓 D室
$852萬 +22%

實用: 522呎 @$16322

 • 土地註冊處

05/01/2024

MONTEREY 1座 6樓 A室
$1968萬 -15%

實用: 931呎 @$21139

 • 土地註冊處

21/11/2023

MONTEREY 3座 15樓 E室
$1483.89萬 +21%

實用: 777呎 @$19098

 • 土地註冊處

13/11/2023

MONTEREY 1座 7樓 D室
$1134萬

實用: 609呎 @$18621

 • 土地註冊處

05/10/2023

MONTEREY 5座 18樓 I室
$980萬 +25%

實用: 556呎 @$17626

 • 土地註冊處

11/09/2023

MONTEREY 1座 6樓 F室
$965萬 -3%

實用: 547呎 @$17642

 • 土地註冊處

23/08/2023

本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任

香港樓市成交紀錄

成交紀錄 共109個

* 最新成交,尚未登記

成交/註冊日期 地區 地址 成交價 面積 (實/建) 呎價 (實/建) 上次成交日期 上次成交價/升跌 資料來源
29/05/2024 將軍澳
MONTEREY
1座 16樓 B室
1800萬 789呎 / -- $22814 / -- 12/04/2019 2166.2萬 / -17%
土地註冊處
16/05/2024 將軍澳
MONTEREY
6A座 3樓 F室
780萬 492呎 / -- $15854 / -- 22/03/2017 595.3萬 / +31%
土地註冊處
26/04/2024 將軍澳
MONTEREY
5座 11樓 G室
663萬 366呎 / -- $18115 / -- -- -- / --
土地註冊處
12/04/2024 將軍澳
MONTEREY
2A座 16樓 B室
2255萬 1123呎 / -- $20080 / -- 15/03/2019 3155.8萬 / -29%
土地註冊處
12/04/2024 將軍澳
MONTEREY
6B座 8樓 E室
635萬 366呎 / -- $17350 / -- 23/03/2017 477.2萬 / +33%
土地註冊處
12/04/2024 將軍澳
MONTEREY
9A座 6樓 B室
1950萬 1077呎 / -- $18106 / -- 19/06/2018 2416.6萬 / -19%
土地註冊處
26/03/2024 將軍澳
MONTEREY
7B座 8樓 D室
850萬 522呎 / -- $16284 / -- 24/03/2017 617.8萬 / +38%
土地註冊處
11/03/2024 將軍澳
MONTEREY
3座 18樓 D室
1332萬 759呎 / -- $17549 / -- 27/03/2017 1252.3萬 / +6%
土地註冊處
27/02/2024 將軍澳
MONTEREY
5座 7樓 H室
618萬 370呎 / -- $16703 / -- 14/08/2020 763萬 / -19%
土地註冊處
22/02/2024 將軍澳
MONTEREY
6A座 2樓 C室
600萬 343呎 / -- $17493 / -- 13/06/2020 700萬 / -14%
土地註冊處
21/02/2024 將軍澳
MONTEREY
9B座 3樓 B室
1064.5萬 531呎 / -- $20047 / -- -- -- / --
土地註冊處
一手成交
02/02/2024 將軍澳
MONTEREY
8座 6樓 D室
615萬 385呎 / -- $15974 / -- 15/02/2019 797.1萬 / -23%
土地註冊處
01/02/2024 將軍澳
MONTEREY
3座 2樓 F室
1200萬 724呎 / -- $16575 / -- 06/06/2018 1776.7萬 / -32%
土地註冊處
17/01/2024 將軍澳
MONTEREY
2B座 11樓 D室
935萬 562呎 / -- $16637 / -- -- -- / --
土地註冊處
05/01/2024 將軍澳
MONTEREY
7A座 9樓 D室
852萬 522呎 / -- $16322 / -- 24/03/2017 700.4萬 / +22%
土地註冊處
21/11/2023 將軍澳
MONTEREY
1座 6樓 A室
1968萬 931呎 / -- $21139 / -- 01/03/2019 2320.8萬 / -15%
土地註冊處
13/11/2023 將軍澳
MONTEREY
3座 15樓 E室
1483.89萬 777呎 / -- $19098 / -- 28/03/2017 1228.6萬 / +21%
土地註冊處
05/10/2023 將軍澳
MONTEREY
1座 7樓 D室
1134萬 609呎 / -- $18621 / -- -- -- / --
土地註冊處
11/09/2023 將軍澳
MONTEREY
5座 18樓 I室
980萬 556呎 / -- $17626 / -- 24/03/2017 781.1萬 / +25%
土地註冊處
23/08/2023 將軍澳
MONTEREY
1座 6樓 F室
965萬 547呎 / -- $17642 / -- 06/04/2020 990萬 / -3%
土地註冊處
本成交網資料來自土地註冊處及網上市場成交,僅供參考,House730並不保證以上資料的準確性、正確性及完整性,並不負任何有關責任